แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

ภาคปกติดาวน์โหลด
1/2565
2/2564
1/2564
2/2563
1/2563
2/2562
1/2562
2/2561
1/2561
2/2560
1/2560
2/2559
1/2559
2/2558
1/2558
ภาคพิเศษดาวน์โหลด
1/2565
3/2564
2/2564
1/2564
3/2563


2/2563

1/2563
3/2562
2/2562
1/2562
3/2561
2/2561
1/2561
3/2560
2/2560
1/2560
3/2559
2/2559
1/2559
3/2558 (สำหรับผู้ไม่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาใหม่)
3/2558 (สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภายเรียนนี้)
2/2558
1/2558
คำขอต่างๆดาวน์โหลด
ฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองรายวิชาเรียน
คำร้องขอชำระเงินลงทะเบียน
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
คำร้องขอโอน-ยกเลิกวิชา
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอแก้ผลการเรียนสัญลักษณ์ I
คำร้องขอใบรับรอง
คำร้องขอลาออก
ใบถอนวิชาเรียน
คำร้องขอใบแทน
ใบเพิ่มวิชาเรียน
ใบยกเลิกวิชาเรียน
คำร้องขอย้ายสถานที่ศึกษา
คำร้องขอเรียนสมทบ
คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน
คำร้องขอสอบปลายภาคเรียน(กรณีไม่สามารถสอบได้ตามกำหนด)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต (ภาคพิเศษ)
คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา(ลาพักการเรียน)
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและ ตรวจสอบหนี้สิน (กรณีรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา)
คำร้องขอเพิ่มวิชาเรียน(กรณีชำระเงินลงทะเบียนแล้ว)
คำร้องขอ Password และขอพิมพ์ใบลงทะเบียน
คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
คำร้องขอให้เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสหกิจ/ฝึกประสบการณ์ดาวน์โหลด PDFดาวน์โหลด DOC
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (ส.ก. 01)
แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต.ฝ. 01)
แบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรดาวน์โหลด
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้างอุตสาหกรรม)
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนอุตสาหกรรมเอกก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เทคโนอุตสาหกรรมเอกการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เทคโนอุตสาหกรรมเอกคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เปลี่ยนภาษา