สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาโท

ผศ.ดร.ประเวช เชื้อวงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

pravate@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

noppadol@techno.rru.ac.th

เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.ประเวช เชื้อวงษ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : pravate@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ด.การจัดการงานวิศวกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน
 ตำแหน่ง : อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : noppadol@techno.rru.ac.th
 การศึกษา :  บธ.ด.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 สถานะ : ทำงานปกติ