สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

dr.narin@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

chatchawal@techno.rru.ac.th

อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

praphuet@techno.rru.ac.th

ดร.สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

sanphasit@techno.rru.ac.th

ดร.เพชรพิสิฐ เอื่ยมสอาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

petpices@techno.rru.ac.th

อาจารย์กาหลง บัวนาค

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

kalong@techno.rru.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 อีเมล : dr.narin@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : chatchawal@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เครื่องกล
 สถานะ : กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 อีเมล : praphuet@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เครื่องกล
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 อีเมล : sanphasit@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล :  ดร.เพชรพิสิฐ  เอี่ยมสอาด
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 อีเมล : Petpices@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์กาหลง บัวนาค
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 อีเมล : kalong@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 สถานะ : ทำงานปกติ