สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ประยุทธ อินแบน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

prayuth@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.สุรกิจ ทองสุก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

surakit@techno.rru.ac.th

surakit.tho@rru.ac.th

อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

surapong@techno.rru.ac.th

ดร.ราชู พันธ์ฉลาด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

rashu@techno.rru.ac.th

ดร.ปัญญา เข็มมุข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

panya@techno.rru.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ประยุทธ อินแบน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 อีเมล : prayuth@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.สุรกิจ ทองสุก
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 ตำแหน่งทางบริหาร : รองอธิการบดี
 อีเมล : surakit@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) กำลังศึกษา                                           : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)                                                                 : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 อีเมล : surapong@techno.rru.ac.th
 การศึกษา :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.ราชู พันธ์ฉลาด
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 อีเมล : rashu@rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
 สถานะ : ทำงานปกติ

 

 

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.ปัญญา เข็มมุข
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 อีเมล : Panya.khe@rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
 สถานะ : ทำงานปกติ