สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

wichan@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ประธานหลักสูตร

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

aphiwat@techno.rru.ac.th

อาจารย์ฐัปนัท แก้วปาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

thapanat@techno.rru.ac.th

ผศ.อัญชลี ชนะค้า

อาจารย์ประจำหลักสูตร

anchalee@techno.rru.ac.th

ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

sarawut@techno.rru.ac.th

อาจารย์จริยา แผลงนอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

jariya@techno.rru.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 อีเมล : wichan@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 อีเมล : aphiwat@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ฐัปนัท แก้วปาน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 อีเมล : Thapanut@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ศศ.ม. (ศิลปมหาบัณฑิต)
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.อัญชลี ชนะค้า
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อีเมล : anchalee@techno.rru.ac.th
การศึกษา : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สถานะ : ทำงานปกติ
 

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล :  ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 อีเมล : sarawut@techno.rru.ac.th
การศึกษา : ปร.ด.สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์จริยา แผลงนอก
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 อีเมล : jariya@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ