สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ดร.จักรพันธ์ ปิ่นทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

jakaphan@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู

อาจารย์ประจำหลักสูตร

seksan@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

nattapat@techno.rru.ac.th

อาจารย์วีระพล ทับทิมดี

weerapol@techno.rru.ac.th

อาจารย์บรรพจน์ มีสา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

banpot@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

เลขานุการหลักสูตร

เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล : ดร.จักรพันธ์ ปิ่นทอง
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
อีเมล : jakaphan@techno.rru.ac.th
 การศึกษาระดับปริญญาเอก  :  วศ.ด สาขาวิชาการจัดการงาน                                                                    วิศวกรรม
 การศึกษาระดับปริญญาโท     :  วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม       การศึกษาระดับปริญญาโท     :  ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการ                                                            อาชีวะและเทคนิคศึกษา                        การศึกษาระดับปริญญาตรี    :  วศ.บ.  วิศวกรรมระบบควบคุม 
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : seksan@techno.rru.ac.th
 การศึกษาระดับปริญญาโท   :  วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต                           การศึกษาระดับปริญญาตรี  :  ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 สถานะ : กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : nattapat@techno.rru.ac.th
 การศึกษาระดับปริญญาเอก   :  ปร.ด.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   การศึกษาระดับปริญญาโท      :  วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ                                                                        อุตสาหกรรม                                         การศึกษาระดับปริญญาตรี     :  ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.วีระพล ทับทิมดี
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
 อีเมล : weerapol@techno.rru.ac.th
 การศึกษาระดับปริญญาเอก : ปร.ด วิศวกรรมอุตสาหการ   การศึกษาระดับปริญญาโท   :  วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม
 การศึกษาระดับปริญญาตรี   :  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์บรรพจน์ มีสา
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : banpot@techno.rru.ac.th
 การศึกษาระดับปริญญาโท  :  ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ                     การศึกษาระดับปริญญาตรี  :  ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 สถานะ : ทำงานปกติ