สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนธัช มั่นมงคล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

tanatat@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

อาจารย์เมธี พรมศิลา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

methee@techno.rru.ac.th

ดร.สุทธิดา การะเวก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

sutthida@techno.rru.ac.th

อาจารย์ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

nuttapong@techno.rru.ac.th

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

kingkarn@techno.rru.ac.th

ดร.ปริวรรต นาสวาสดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

pariwat@techno.rru.ac.th

อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

yuthanarong@techno.rru.ac.th

อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

jatuphon@techno.rru.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ธนธัช มั่งมงคล
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 อีเมล : tanatat@techno.rru.ac.th
สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษา : วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์เมธี พรมศิลา
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ตำแหน่งทางบริหาร : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : methee@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.สุทธิดา การะเวก
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : sutthida@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : nuttapong@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 อีเมล : kingkarn@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. สนเทศศาสตร์
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : pariwat@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ
สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : yuthanarong@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : jatuphon@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
 สถานะ : ทำงานปกติ