แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร.doc
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร.pdf
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
เปลี่ยนภาษา